Date
Wednesday 01 July 2020 - 00:00 to Friday 31 July 2020 - 23:59

How have the people around you and your community changed for the better over the last couple of months, despite the challenges you’ve faced ? Share your story and enter our competition to win Mo Museum yearly membership and tickets to Klaipėda Youth Theatre play Jūrinės Šviesos.   

We want you to get creative and share your stories about how different parts of your community have come together - through film, a photo or drawings – the format is up to you. We will share your entries in an online gallery and the winner will be selected by 10th August.


How to take part  

  • Share your creative entries on social media using both #PeopletoPeople and #HelloWorld before 31 July.
  • We’re looking for entries that are creative and that demonstrate the positive change achieved by communities coming together in challenging times. E.g. did you connect with groups of people you wouldn’t have connected with otherwise? Did you join people from other regions or countries online? Did you work with your community to help others? We will share all the entries (provided they meet our digital terms and conditions) in a gallery on our Facebook page.  
  • We will share all the entries (provided they meet our digital terms and conditions) in a gallery on our Facebook page. 
  • Judging will take place between 31 July and 10 August and we will let the winner know by 10th of August. 
  • We will judge the entries on creativity and the positive change that they demonstrate.

Intellectual property rights 

You will retain copyright in any stories or images (‘Response Material’) you submit to the British Council.  

By sending the Response Material, you grant the British Council, free of charge, permission to use the Response Material (including, without limitation, modifying and adapting it for operational and editorial reasons) in [country] and any media worldwide relating to the People to People programme/the British Council’s work in Latvia, Estonia and Lithuania. You confirm that the Response Material does not infringe copyright, that you have the right to give the British Council permission to use it for the purposes specified above, and that all necessary consents for the submission of the Response Material has been obtained. 

By entering the competition you agree to the British Council’s digital terms and conditions

 

***

Kaip per pastaruosius porą mėnesių pasikeitė tavo ir tavo bendruomenės žmonės, nepaisant tavo patiriamų iššūkių? Pasidalink savo istorija ir dalyvauk mūsų konkurse laimėti MO muziejaus metinę narystę ir bilietus į Klaipėdos jaunimo teatro spektaklį “Jūrinės Šviesos”.

Mes norime, kad jūs kūrybingai pasidalintumėte savo istorijomis apie tai, kaip skirtingos jūsų bendruomenės dalys susivienijo – filmų, nuotraukų ar piešinių pagalba - formatas priklauso nuo jūsų. Pasidalinsime jūsų įrašais internetinėje galerijoje, o nugalėtojas bus išrinktas iki rugpjūčio 10 d.


Kaip dalyvauti 

  • Bendrinkite savo kūrybinius įrašus socialinėje žiniasklaidoje iki liepos 31 d., naudodami saitažodžius #PeopletoPeople ir #HelloWorld.
  • Mes ieškome kūrybingų įrašų, kurie parodytų teigiamus pokyčius, kuriuos pasiekė bendruomenės, susiburiančios sudėtingais laikais. T.y. Ar palaikėte ryšį su žmonių grupėmis, su kuriomis kitu atveju nebūtumėte palaikę ryšio? Ar bendravote su žmonėmis iš kitų regionų ar šalių internetu? Ar dirbote su savo bendruomene, kad padėtumėte kitiems?

  • Visus darbus (jei jie atitiks mūsų skaitmenines taisykles ir sąlygas) pasidalinsime galerijoje, esančioje mūsų „Facebook“ puslapyje.
  • Darbų vertinimas vyks nuo liepos 31 d. iki rugpjūčio 10 d., o apie nugalėtoją pranešime iki rugpjūčio 10 d.
  • Mes vertinsime įrašus pagal kūrybingumą ir jų parodytą teigiamą poveikį.

Intelektinės nuosavybės teisė

Jūs išlaikysite autorines teises į visas istorijas ar vaizdus (“Dalyvavimo medžiaga”) kuriuos pateikiate Britų tarybai.

Siųsdami Dalyvavimo medžiagą, nemokamai suteikiate Britų tarybai leidimą naudoti Dalyvavimo medžiagą (įskaitant, be apribojimų, modifikuojant ir pritaikant ją dėl operacinių ir redakcinių priežasčių) Lietuvoje ir bet kurioje žiniasklaidos priemonėje, susijusioje su “People to People” programa/Britų tarybos darbu Latvijoje, Estijoje ir Lietuvoje.Jūs patvirtinate, kad Dalyvavimo medžiaga nepažeidžia autorinių teisių, kad jūs turite teisę duoti Britų tarybai leidimą naudoti ją aukščiau nurodytais tikslais ir kad yra gauti visi būtini sutikimai Dalyvavimo medžiagai pateikti. 

Dalyvaudami konkurse jūs sutinkate su Britų tarybos skaitmeninėmis sąlygomis